2018-11-24

Next -- blender-2.79bblender-2.79b

# tazpkg -gi glu
blenderKeyboardShortcuts

blendervisualhotkeys